DESPRE NOI

           Fondat în 1971, Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia s-a dovedit a fi, de la început, un lăcaş de învăţământ în care tradiţia şi noul s-au îngemănat.
          Tradiţia, pentru că dascălii săi au înţeles să preia şi să continue tot ceea ce învăţământul românesc a avut mai valoros şi original; noul, pentru că tinereţea spiritului, îndrăzneala şi modernitatea demersului pedagogic i-a caracterizat întotdeauna.
           Aceste două trăsături, fericit îmbinate, se regăsesc în activitatea învăţătorilor şi educatoarelor acestui judeţ, majoritatea lor fiind formaţi pe băncile liceului nostru.
           Pe lângă liceu au funcţionat, de la început, clase primare şi grupe de grădiniţă în cadrul cărora cadre didactice de elită au îndrumat şi îndrumă practica pedagogică a viitorilor dascăli.
           Începând cu anul 1991, prin fuziunea cu Şcoala nr. 7 Slobozia, Liceul Pedagogic "Matei Basarab" a devenit un centru de învăţământ "total", reunind copii de toate vârstele. În sprijinul aceluiaşi învăţământ modern funcţionează clase primare organizate în alternativa educaţională "Step-by-Step".
           În 1999 se înfiinţează, din iniţiativa unor oameni entuziaşti ai liceului, "Colegiul Universitar de Institutori", filială a Universităţii "Ovidius" din Constanţa. De pe băncile colegiului au plecat în anul 2002 către şcolile judeţului prima serie de institutori sau profesori pentru predarea limbii engleze la clasele I-IX şi profesori de desen.
           Începând cu anul şcolar 1998/1999, elevii ciclului primar şi gimnazial au posibilitatea studierii unor discipline opţionale majoritatea îndreptându-se către informatică, graţie dotării liceului şi specialiştilor de excepţie în domeniu pe care îi are.
           Liceul dispune de două corpuri de clădire cu 37 de săli de clasă, 3 săli de grădiniţă, o sală de festivităţi, o bibliotecă, laboratoare şi cabinete, între care se remarcă cele două laboratoare de informatică, fiind printre cele mai moderne din Slobozia şi din judeţ.
           Liceul Pedagogic "Matei Basarab" oferă elevilor săi posibilitatea însuşirii a trei limbi străine (franceză, engleză şi spaniolă) prin clasele cu predare intensivă, dar şi prin realizarea unor schimburi cultural-educative cu unităţi de profil asemănător din Anglia, Franţa, Belgia şi Bulgaria prin vizite reciproce periodice.
           Numeroasele formaţii artistice, cercuri sportive şi pe obiecte şi reviste şcolare asigură elevilor posibilitatea afirmării talentului si vocaţiei lor creatoare.
           Viziunea Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia este aceea de a forma si educa tineri capabili sa facă faţă cerinţelor actuale şi de viitor ale societăţii, în condiţiile satisfacerii cerinţelor învăţământului modern european si a standardelor de calitate.
           Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, în spiritul formării unei personalităţi active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Şcoala noastră va fi deschisă tuturor celor care doresc să înveţe şi să dobândească deprinderi corecte şi variate de muncă pentru realizarea parcursului individualizat în formare şi pentru integrarea în societatea concurenţială.
           Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere în continuare concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Profilul moral şi acţional al absolventului liceului este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie: